Pedagogische visie

Kinderopvang “Max het musje” wil graag dat er vanuit een goede basis tussen ouders/verzorgers en de pedagogische medewerkers wordt gewerkt. Goed contact tussen ouders en de pedagogisch medewerker zorgen voor een goede samenwerking in de opvoeding en zorg. Daarom willen we graag iets vertellen over onze visie, zodat u weet of dit goed aansluit bij uw kind en uw thuissituatie.
Uw kind is het kostbaarste wat U gegeven is en het is van belang dat de opvoeding zoals die bij “Max het musje” plaats vindt, zoveel mogelijk aansluit bij uw opvoeding thuis, zodat dit ook herkenbaar is voor uw kind en u met een gerust hart en een goed gevoel uw kind naar ons toe brengt. Bij het tot stand komen van onze pedagogische visie is er gebruik gemaakt van gedachtegoed van meerdere filosofen en pedagogen zoals Malaguzzi, Korczak, Solter, Pikler, Gordon en Riksen-Walraven en Goorhuis-Brouwer. Zij kunnen gezien worden als pedagogische inspiratiebronnen.

Verder is onze visie en benadering van omgaan met elkaar d.w.z. met ouders, kinderen, collega’s (en onze materiele dingen) gebaseerd op waarden die wij vinden in de Bijbel, waarbij geloof in God, respect voor Zijn schepping en Liefde centraal staat. Deze liefde is wat ons betreft de basis van de Respectvolle benadering zoals die verder in onze visie en beleid naar voren komt.

Vanuit de bovengenoemde inspiratiebronnen is de volgende
pedagogische visie ontstaan:

Wij willen kinderen in de gelegenheid stellen “er te mogen zijn” en dat zich in hun eigen tempo mogen ontwikkelen. Dit doen we door de ontwikkeling en belevingswereld van het kind te volgen en hierop aan te sluiten door het aanbieden van ervaringen die bij het kind passen en het kind verrijken. Dit vraagt van ons dat wij ieder kind bewust volgen en kijken hoe we ervaringen kunnen aanbieden die passen bij de ontwikkeling van dat kind. Hierbij wordt het kind Respectvol, Ruimtelijk, Individueel en Positief benaderd. De pedagogische visie van Kinderopvang “Max het musje” berust op vier pijlers (de RRIP) 🙂

Een Respectvolle benadering naar elkaar.
We benaderen kinderen respectvol vanuit de belevingswereld van het kind. Wij hebben oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Naast individueel contact begeleiden we het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen.Wij noemen dit het actief volgend begeleiden in dialoog: we leren kinderen zelf te leren. We willen oog hebben voor detail, respect voor elkaar en de dingen om ons heen en voor de natuur.

Een Ruimtelijke benadering in fysieke en psychische zin.
We gaan ervan uit dat iedereen door ruimte om zich heen zich kan ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende ingerichte ruimten waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. Wij geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkelingen van het kind.

Een Individuele benadering.
Ieder mens is uniek. We luisteren echt naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag.We geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.

Een Positieve benadering.
Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk om te signaleren en op te merken: wat vraagt dit kind van mij als opvoeder; hoe kan ik hier op een positieve manier mee omgaan. We gaan daarbij uiteraard ook uit van een positieve houding tegenover onze veelkleurige samenleving. Wij bieden de kinderen veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid, en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

Deze vier pijlers vragen een actieve houding en specifieke vaardigheden van pedagogische medewerkers naar kinderen. De uitgangspunten zijn hierbij:

  • Bewust contact maken met de ander
  • Bewust (kinderen) zien en gezien worden
  • Bewust horen en gehoord worden
  • Bewust volgen en gevolgd worden
  • Bewust stimuleren en gestimuleerd worden
  • Bewust begrenzen en begrensd worden
  • Bewust respecteren en gerespecteerd worden
  • Bewust accepteren en geaccepteerd worden
  • Bewust erkennen en erkend worden
  • Bewust veiligheid en geborgenheid bieden en voelen

Het toepassen van de pedagogische principes en zo op deze bewuste manier te mogen zorgen voor- en begeleiden van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden, maakt ons enthousiast en daarom doen we dit met veel liefde en plezier.

Tenslotte, de Wet Kinderopvang (2005) en de wet IKK (2018) en de bijbehorende beleidsregels kwaliteit kinderopvang stellen eisen aan een pedagogisch beleid.  Bij Kinderopvang “Max het musje” hanteren we in ons pedagogisch beleid natuurlijk de wettelijke verplichte pedagogische uitgangspunten zoals deze zijn opgesteld door Prof. J.M.A. Mw. Riksen-Walraven. Hier binnen verwoorden we ook de meerwaarde van een kinderopvang met veel ruimte voor een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving.
Zou u het hele pedagogisch beleid van Max het musje willen lezen? Deze is bij de opvang in te zien.

kinderopvang Max het musje B.V

Groene Velden 83
8211 BB Lelystad
T:  0320-701165
E:  info@maxhetmusje.nl

Contactformulier